نکته!

این سایت هیچ مسیولیتی درقبال درمان شماندارد.

توجه!

 این سایت هیچگونه مسیولیتی درقبال درمان ندارد.

رزومه آموزشی مهندس ماجدی

هشدار

کلیه مطالب علمی وتجربی این سایت جنبه اطلاع رسانی داشته

ومسئولیت مسائل درمانی متوجه خودمخاطبین بوده 

که باانجام تحقیقات کافی وزیرنظرکارشناسان مربوطه 

نسبت به اقدامات درمانی تصمیم گیری شود.