اعضاء هیئت مدیره

سهامداران

  • سیدمحمدمهدی ماجدی
  • سیدعلی ماجدی
  • مهرنوش سادات ماجدی   

 

رزومه آموزشی مهندس ماجدی

هشدار

کلیه مطالب علمی وتجربی این سایت جنبه اطلاع رسانی داشته

ومسئولیت مسائل درمانی متوجه خودمخاطبین بوده 

که باانجام تحقیقات کافی وزیرنظرکارشناسان مربوطه 

نسبت به اقدامات درمانی تصمیم گیری شود.